Informatie over de inhoud van deze website

Voor alle duidelijkheid wijst Advies op wielen. (‘Advies op wielen') ten aanzien van de website www.adviesopwielen.nl u op het volgende:

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Advies op wielen. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Advies op wielen.

De op deze website getoonde informatie wordt door Advies op wielen met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Advies op wielen behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Advies op wielen alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Advies op wielen niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Advies op wielen, welke geen eigendom zijn van Advies op wielen, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Advies op wielen. Hoewel Advies op wielen uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Advies op wielen worden onderhouden wordt afgewezen.

Advies op wielen sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.